நேமா 24 (60 மிமீ) ஹாலோ ஷாஃப்ட் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்கள்