நேமா 14 (35 மிமீ) மூடிய-லூப் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்கள்