நேமா 23 (57மிமீ) ஹாலோ ஷாஃப்ட் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்கள்